Akademia Mądrego Życia

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start O Akademii Sprawozdania z działalności Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Email Drukuj PDF
BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013r.
AKTYWA Stan na
Stan na
PASYWA Stan na
Stan na
01.01.2013r. 31.12.2013r. 01.01.2013r. 31.12.2013r.
A. Aktywa Trwałe 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 13 879,31 12 670,80
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 15 477,16 15 477,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych II. Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet 0,00 0,00
2. Wartość firmy kapitału podst. (wielkość ujemna)
3. Inne wartości niematerialne i prawne III. Udziały(akcje)własne(wielkość ujemna)
4. Zaliczka na poczet wartości niemater. i prawn. IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
1.Środki trwałe 0,00 0,00
a) Wieczyste użytkowanie gruntów V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z 0,00 0,00
b) Budynki i budowle aktualizacji wyceny
c) Urządzenia techniczne i maszyny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw. 0,00 0,00
d) Środki transportu VII .Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
e) Pozostałe środki trwałe 1. Zysk 0,00 0,00
2.Środki trwałe w budowie 2. Strata 0,00 0,00
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
1) od jednostek powiązanych 0,00
2) od pozostałych jednostek 0,00
IV.Inweatycje długoterminowe 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto -1 597,85 -2 806,36
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa Finansowe IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna) 0,00 0,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
4. Inne inwestycje długoterminowe
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
1. Aktywa z tyt.odroczonego pod.dochodowego
2.Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe 14 058,95 28 709,72 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 179,64 16 038,92
I. Zapasy 861,68 861,68 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
1. Materiały 1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod.dochod. 0,00
2. Rezerwa na świadczenia emeryt.i podobne 0,00 0,00
- długoterminowe
- krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
4. Towary 861,68 861,68 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw a) Kredyty i pożyczki
II. Należności krótkoterminowe 0,40 1 832,04 b) z tytułu emisji dłuznych pap. wartościowych
1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 c ) inne zobowiazania finansowe
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 0,00 0,00 d) inne
- do 12 miesięcy III . Zobowiązania krótkoterminowe 179,64 16 038,92
- powyżej 12 miesiecy 1. Wobec jednostek powiązanych 179,64 0,00
b) inne a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 179,64 0,00
2. Należności od pozostałych jednostek 0,40 1 832,04 - do 12 miesięcy 179,64 0,00
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 0,40 1 732,70 - powyżej 12 miesięcy
- do 12 miesięcy 0,40 1 732,70 b) inne
- powyżej 12 miesiecy 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 16 038,92
b) Z tytułu podatków,ceł,dotacji,
ubezp.społecznych i zdrowotnych
oraz innych
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłuznych pap. wartościowych
c) Inne 0,00 99,34 c) inne zobowiazania finansowe
d) Dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 d) z tyt.dostaw i usług,o okresie wymagalności 0,00 5 536,64
III. Inwestycje krótkoterminowe 6 854,62 19 673,75 - do 12 miesięcy 0,00 5 536,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 854,62 19 673,75 - powyżej 12 miesięcy
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy
-udziały lub akcje f) zobowiązania wekslowe
-inne papiery wartościowe g) z tyt. podatków, ceł,ubezp.i innych świadczeń 4 148,80
-udzielone pożyczki h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 6 353,48
- inne i) inne 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
-inne papiery wartościowe
-udzielone pożyczki
- inne
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 854,62 19 673,75 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6 854,62 19 673,75
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne IV . Rozliczenia międzyokres.przychodów 0,00 0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 342,25 6 342,25 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Suma aktywów 14 058,95 28 709,72 Suma pasywów 14 058,95 28 709,72
Łódź, dnia 30.03.2014
sporządziła: Marta Brochocka
Zatwierdziła Rada Liderów w składzie: Prezydent: Jadwiga Borkiet V-ce Prezydent : Wanda Kowalska
Skarbnik: Beata Krawczyk Członek RL : Liliana Trzpil Sekretarz: Zbigniew Paliwoda

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
Rok 2012 Rok 2013
A. Przychody netto (przychody brutto - akcyza) ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 21 031,00 29 850,42
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 500,00 23 628,00
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 531,00 6 222,42
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym 21 165,86 22 799,29
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 047,64 18 315,00
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 118,22 4 484,29
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) -134,86 7 051,13
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu 2 365,57 2 051,24
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) -2 500,43 4 999,89
G. Pozostałe przychody operacyjne 1 300,00 141 475,20
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II Przychody statutowe (w tym dotacje) 136 762,00
III Inne przychody operacyjne - składki członkowskie, darowizny,pozostałe 1 300,00 4 713,20
H. Pozostałe koszty operacyjne 397,45 149 281,45
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Koszty działalności statutowej 397,45 149 281,45
IV Inne koszty operacyjne
I. Zysk (strata ) z działalności operacyjnej (F+G-H) -1 597,88 -2 806,36
J. Przychody finansowe 0,00 0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych
II Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 0,00 0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji
IV Aktualizacja wartości inwestycji
V Inne
K. Koszty finansowe
I Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych
II Strata ze zbycia inwestycji
III Aktualizacja wartości inwestycji
IV Inne
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) -1 597,88 -2 806,36
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)
I Zyski nadzwyczajne
II Straty nadzwyczajne
N. Zysk (strata) brutto (L +/- M) -1 597,88 -2 806,36
O. Podatek dochodowy
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
R. Zysk (strata) netto (N-O-P) -1 597,88 -2 806,36
Łódź, dnia 30.03.2014.
sporządziła: Marta Brochocka
Zatwierdziła Rada Liderów w składzie:
Prezydent: Jadwiga Borkiet V-ce Prezydent: Wanda Kowalska Skarbnik: Beata Krawczyk
Członek: Liliana Trzpil Sekretarz: Zbigniew Paliwoda
Poprawiony: wtorek, 01 lipca 2014 16:02  

Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia:
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Adres do korespondencji:
ul. Sportowa 4
98-161 Zapolice
email: a-m-z@wp.pl
tel: 605 826 175

nr konta Stowarzyszenia:
Idea Bank
94 1950 0001 2006 0005 1799 0002

KRS: 000024225
NIP: 7251933589
Regon: 100 105 598

Polecane pozycje literackie

"Drogi do wolności" - praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Niwińskiego

Przedstawiam, wydaną w czerwcu 2013 roku, książkę będącą wspólnym dziełem członków naszej Akademii.

"Drogi do wolności"

Więcej …
 
Książki przeczytane w pociągu...

Długa podróż pociągiem jest dla mnie okazją do czytania. A, że ostatnio trochę jeździłam, to wpadły mi w ręce różne książki. Opiszę dziś dwie  z nich.

Pierwsza to "Alicja" Jacka Piekary.
Książeczka niewielka rozmiarem a wielka treścią. W atmosferze tajemniczości poznajemy tytułową 14-stoletnią Alicję i pewnego pisarza scenariuszy.
Alicja zadaje pytania, on odpowiada. Bardzo celne są to pytania i bardzo bezpośrednie.
A, że trafiają do człowieka - myśliciela, odpowiedzi na nie są równie ciekawe.

Więcej …