Akademia Mądrego Życia

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start O Akademii Sprawozdania z działalności Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Email Drukuj PDF
Akademia Mądrego Życia
90-113 Łódź ul.Traugutta 18
REGON:100105598
NIP:7251933589 BILANS NA DZIEŃ   31.12.2014r.
AKTYWA Stan Stan PASYWA Stan Stan
na 01.01.2014r. na 31.12.2014r. na 01.01.2014r. na 31.12.2014r.
A. Aktywa Trwałe 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 12 670,80 22 022,16
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 15 477,16 15 477,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych II. Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet 0,00 0,00
2. Wartość firmy kapitału podst. (wielkość ujemna)
3. Inne wartości niematerialne i prawne III. Udziały(akcje)własne(wielkość ujemna)
4. Zaliczka na poczet wartości niemater. i prawn. IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
1.Środki trwałe 0,00 0,00
a) Wieczyste użytkowanie gruntów V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z 0,00 0,00
b) Budynki i budowle aktualizacji wyceny
c) Urządzenia techniczne i maszyny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw. 0,00 0,00
d) Środki transportu VII .Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
e) Pozostałe środki trwałe 1. Zysk 0,00 0,00
2.Środki trwałe w budowie 2. Strata 0,00 0,00
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
1) od jednostek powiązanych 0,00
2) od pozostałych  jednostek 0,00
IV.Inweatycje długoterminowe 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto -2 806,36 6 545,00
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa Finansowe IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna) 0,00 0,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
4. Inne inwestycje długoterminowe
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
1. Aktywa z tyt.odroczonego pod.dochodowego
2.Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe 28 709,72 22 201,80 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 038,92 179,64
I. Zapasy 861,68 861,68 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
1. Materiały 1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod.dochod. 0,00
2. Rezerwa na świadczenia emeryt.i podobne 0,00 0,00
- długoterminowe
- krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
4. Towary 861,68 861,68 2.  Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw a)  Kredyty i pożyczki
II. Należności krótkoterminowe 1 832,04 1 000,04 b) z tytułu emisji dłuznych pap. wartościowych
1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 c ) inne zobowiazania finansowe
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 0,00 0,00 d)  inne
- do 12 miesięcy III . Zobowiązania krótkoterminowe 16 038,92 179,64
- powyżej 12 miesiecy 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
b) inne a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 0,00 0,00
2. Należności od pozostałych jednostek 1 832,04 1 000,04 - do 12 miesięcy 0,00 0,00
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 1 732,70 1 000,04 - powyżej 12 miesięcy
- do 12 miesięcy 1 732,70 1 000,04 b) inne
- powyżej 12 miesiecy 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 16 038,92 179,64
b) Z tytułu podatków,ceł,dotacji,
ubezp.społecznych i zdrowotnych
oraz innych
a)  kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłuznych pap. wartościowych
c) Inne 99,34 0,00 c) inne zobowiazania finansowe
d) Dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 d) z tyt.dostaw i usług,o okresie wymagalności 5 536,64 179,64
III. Inwestycje krótkoterminowe 19 673,75 13 997,83 - do 12 miesięcy 5 536,64 179,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19 673,75 13 997,83 - powyżej 12 miesięcy
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy
-udziały lub akcje f) zobowiązania wekslowe
-inne papiery wartościowe g) z tyt. podatków, ceł,ubezp.i innych świadczeń 4 148,80 0,00
-udzielone pożyczki h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 6 353,48 0,00
- inne i) inne 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
-inne papiery wartościowe
-udzielone pożyczki
- inne
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 673,75 13 997,83 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19 673,75 13 997,83
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne IV . Rozliczenia międzyokres.przychodów 0,00 0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 342,25 6 342,25 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Suma aktywów 28 709,72 22 201,80 Suma pasywów 28 709,72 22 201,80
Łódź, dnia 30.03.2015.
sporządziła: Marta Brochocka
Zatwierdziła Rada Liderów w składzie: Prezydent: Jadwiga Borkiet V-ce Prezydent : Wanda Kowalska
Skarbnik: Beata Krawczyk Członek RL : Liliana Trzpil Sekretarz: Zbigniew Paliwoda

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
Rok 2013 Rok 2014
A. Przychody netto (przychody brutto - akcyza) ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 29 850,42 7 971,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 23 628,00 7 281,00
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 222,42 690,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym 22 799,29 3 279,56
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 18 315,00 2 561,78
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 484,29 717,78
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 7 051,13 4 691,44
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu 2 051,24 935,25
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 4 999,89 3 756,19
G. Pozostałe przychody operacyjne 141 475,00 59 332,00
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II Przychody statutowe (w tym dotacje) 136 762,00 52 766,00
III Inne przychody operacyjne - składki członkowskie, darowizny,pozostałe 4 713,00 6 566,00
H. Pozostałe koszty operacyjne 149 281,45 56 543,19
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Koszty działalności statutowej 149 281,45 56 543,19
IV Inne koszty operacyjne
I. Zysk (strata ) z działalności operacyjnej (F+G-H) -2 806,56 6 545,00
J. Przychody finansowe 0,00 0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych
II Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji
IV Aktualizacja wartości inwestycji
V Inne
K. Koszty finansowe 0,00
I Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych
II Strata ze zbycia inwestycji
III Aktualizacja wartości inwestycji
IV Inne
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) -2 806,56 6 545,00
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)
I Zyski nadzwyczajne
II Straty nadzwyczajne
N. Zysk (strata) brutto (L +/- M) -2 806,56 6 545,00
O. Podatek dochodowy
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
R. Zysk (strata) netto (N-O-P) -2 806,56 6 545,00
Łódź, dnia 30.03.2015.
sporządziła: Marta Brochocka
Zatwierdziła Rada Liderów w składzie:
Prezydent: Jadwiga Borkiet                       V-ce Prezydent: Wanda Kowalska                     Skarbnik: Beata Krawczyk
Członek: Liliana Trzpil                               Sekretarz: Zbigniew Paliwoda
 

Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia:
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Adres do korespondencji:
ul. Sportowa 4
98-161 Zapolice
email: a-m-z@wp.pl
tel: 605 826 175

nr konta Stowarzyszenia:
Idea Bank
94 1950 0001 2006 0005 1799 0002

KRS: 000024225
NIP: 7251933589
Regon: 100 105 598

Polecane pozycje literackie

"Drogi do wolności" - praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Niwińskiego

Przedstawiam, wydaną w czerwcu 2013 roku, książkę będącą wspólnym dziełem członków naszej Akademii.

"Drogi do wolności"

Więcej …
 
Książki przeczytane w pociągu...

Długa podróż pociągiem jest dla mnie okazją do czytania. A, że ostatnio trochę jeździłam, to wpadły mi w ręce różne książki. Opiszę dziś dwie  z nich.

Pierwsza to "Alicja" Jacka Piekary.
Książeczka niewielka rozmiarem a wielka treścią. W atmosferze tajemniczości poznajemy tytułową 14-stoletnią Alicję i pewnego pisarza scenariuszy.
Alicja zadaje pytania, on odpowiada. Bardzo celne są to pytania i bardzo bezpośrednie.
A, że trafiają do człowieka - myśliciela, odpowiedzi na nie są równie ciekawe.

Więcej …