Akademia Mądrego Życia

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start O Akademii Sprawozdania z działalności Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Email Drukuj PDF
BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości
AKTYWA
Stan aktywów na dzień:
Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku)
1 2 3
A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B. AKTYWA OBROTOWE 19 714,73 15 923,02
I. Zapasy 861,68 861,68
II. Należności krótkoterminowe 1 000,44 1 898,87
III. Inwestycje krótkoterminowe 11 510,36 6 820,22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 342,25 6 342,25
Aktywa razem 19 714,73 15 923,02
PASYWA
Stan pasywów na dzień:
Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku)
1 2 3
A. FUNDUSZ WŁASNY 19 535,09 15 739,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy) 15 477,16 15 477,16
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
VIII. Zysk (strata) netto 4 057,93 262,72
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 179,64 183,14
I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe 179,64 183,14
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Pasywa razem 19 714,73 15 923,02

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)
Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy
2 3 4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 582,00 6 596,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów  (w tym usług) 420,00 2 986,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 162,00 3 610,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 433,58 1 928,02
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  (w tym usług) 0,00 0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 433,58 1 928,02
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 148,42 4 667,98
Koszty sprzedaży 0,00 0,00
Koszty ogólnego zarządu 1 134,00 733,50
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) -985,58 3 934,48
Pozostałe przychody operacyjne 8 414,78 4 557,93
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
Dotacje 0,00 0,00
Inne przychody operacyjne 8 414,78 4 557,93
przychody działalności statutowej (darowizny, składki) 1 629,78 500,00
działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publiczego 6 785,00 0,00
inne przychody operacyjne 0,00 4 057,93
Pozostałe koszty operacyjne 3 371,27 8 229,69
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
Inne koszty operacyjne 3 371,27 8 229,69
koszty działalności statutowej - nieodpłatnej 0,00 0,00
koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p. 3 371,27 8 229,69
inne koszty operacyjne 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 4 057,93 262,72
Przychody finansowe 0,00 0,00
Dywidendy i udziały w zyskach, 0,00 0,00
Odsetki 0,00 0,00
Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00
Koszty finansowe 0,00 0,00
Odsetki 0,00 0,00
Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) 4 057,93 262,72
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto (L±M) 4 057,93 262,72
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)
Zysk (strata) netto (N-O-P) 4 057,93 262,72
Zarząd Jednostki

Zarząd Jednostki

 

 

 

 

Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia:
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Adres do korespondencji:
ul. Sportowa 4
98-161 Zapolice
email: a-m-z@wp.pl
tel: 605 826 175

nr konta Stowarzyszenia:
Idea Bank
94 1950 0001 2006 0005 1799 0002

KRS: 000024225
NIP: 7251933589
Regon: 100 105 598

Polecane pozycje literackie

"Drogi do wolności" - praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Niwińskiego

Przedstawiam, wydaną w czerwcu 2013 roku, książkę będącą wspólnym dziełem członków naszej Akademii.

"Drogi do wolności"

Więcej …
 
Książki przeczytane w pociągu...

Długa podróż pociągiem jest dla mnie okazją do czytania. A, że ostatnio trochę jeździłam, to wpadły mi w ręce różne książki. Opiszę dziś dwie  z nich.

Pierwsza to "Alicja" Jacka Piekary.
Książeczka niewielka rozmiarem a wielka treścią. W atmosferze tajemniczości poznajemy tytułową 14-stoletnią Alicję i pewnego pisarza scenariuszy.
Alicja zadaje pytania, on odpowiada. Bardzo celne są to pytania i bardzo bezpośrednie.
A, że trafiają do człowieka - myśliciela, odpowiedzi na nie są równie ciekawe.

Więcej …